اعلان

اسماء للفيس بوك مزخرفه

اسماء للفيس بوك مزخرفه

ﮂۅﮂۅ ﭤﭤڪڵـمـ ۅٱڵـڪڵـّ ﯾ̃ﭤعـڵـمـ.

ژھږﮤ ۅسط أشۅٱڪ. ڦـمـږ ﭜﯾ̃ن ٱڵـﭜشږ.

عـٱژﭰ عـڵــے أۅﭤٱږ ٱڵـڎّڪږﯾ̃ٱﭤ.

عـٱژﭰ عـڵــے ۅﭤږ ٱڵـحژن.

ﭜڵـٱ حﭜ ﭜڵـٱ ۅچعـ ڦـڵـﭜ.

ڦـڵـﭜ مـن حچږ.

ژھږﮤ حﭜّڪ.

شمـۅس ٱڵـڝـّﯾ̃ﭰ.

شمـۅس ڠـٱـۓﭜﮤ.

ﭤحﭤ ٱڵـسٱھﯾ̃ ﮂۅٱھﯾ̃.

أسﯾ̃ږﮤ ٱڵـحﭜّ.

أسﯾ̃ږ ٱڵـحژن. ﭰڦـﯾ̃ﮂﮤ ٱڵـڦـڵـﭜ.

ڝـمـﭤ ٱڵـنّﭜڞـ.

حسّٱس ۅﮂمـعـﯾ̃ أڵـمـٱس.

أمـﯾ̃ږ ﭰﯾ̃ ژمـن ٱڵـظڵـمـ.

أسﯾ̃ږ ۅﭜحﭜّڪ حږ.

چنّﮤ ٱڵـۅږۅﮂ.

عـٱژﭰ عـڵــے ۅﭤږ ٱڵـحژن.

ﭜڵـٱ حﭜ ﭜڵـٱ ۅچعـ ڦـڵـﭜ.

ڦـڵـﭜ مـن حچږ.

ڦـڵـﭜ ﭜۅسط حږﭰﯾ̃ن.

مـچږۅح ۅٱڵـڦـڵـﭜ ﯾ̃نۅح.

عـﯾ̃ۅن ٱڵـڦـڵـﭜ.

ﭤحﯾّ̃ٱﭤﯾ̃ ڵـمـن ﮂمـّږ حﯾ̃ٱﭤﯾ̃.

ٱڵـۅﭤږ ٱڵـحسّٱس.

حﯾ̃ٱﮤ مـسﭤمـږّﮤ ۅمـسﭤڦـﭜڵـ ڞـٱﯾ̃عـ.

ڝـٱحﭜ ڝـٱحﭜﯾ̃.

ٱڵـسّھږ أۅﭰـے أڝـحٱﭜﯾ̃، ۅھڎھ ڪٱنﭤ ٱسمـٱء ﭰﯾ̃س ﭜۅڪ شﭜٱﭜ ۅﭜنٱﭤ .

ﭜسمـﮤ حژن.

ڦـڵـﭜ مـن ۅږڦـ.

ڝـﮂـے .

حږﭰ ۅمـعـنـے.

سنٱﭜڵـ مـڪسۅږﮤ.

حږۅﭰ ٱڵـمـۅﭤ.

ۅھمـ ٱڵـٱڦـنعـھ.

ڝـږڂـﭤ ڝـمـﭤ.

ڦـڵـۅﭜ ٱڵـحږمـٱن.

حږۅﭰ ڂـږسٱء.

نڞـږھ ڦـﭤٱڵـھ.

ۅږﮂھ مـن ڎھﭜ.

أسۅٱږھ مـن حﮂﯾ̃ﮂ.

عـﯾ̃ۅن ٱڵـڵـﯾ̃ڵـ.

ڠـږﯾ̃ڦـ ﭜعـﯾ̃ۅنڪ.

ﮂڵـۅعـﮤ ﭜس ﭜعـچﭜڪ.

شٱﯾ̃ڵـ چږۅحﯾ̃ ﭜږۅحﯾ̃.

أۅږٱڦـ ﭤﮂٱعـﭜ ڦـڵـﭜﯾ̃.

أڵـۅٱن مـژﯾ̃ﭰھ.

مـڠـږۅږﮤ ۅڵـڪن.

سﭰﯾ̃نﮤ ٱڵـمـۅﭤ.

عـنڦـۅﮂ ٱڵـحﯾ̃ٱﮤ.

طﭜﯾ̃ﭜ ٱڵـإحسٱس.

ڦـنﭜڵـﮤ ٱڵـڠـﮂږ.

ﭤمـﺛٱڵـ ٱڵـحﭜ.

مـچږۅح ۅﭜٱڵـڦـڵـﭜ چږۅح.

عـﯾ̃ۅن ٱڵـڦـڵـﭜ.

عـﯾ̃ن ۅھﮂﭜ.

حﭜﯾ̃ﭜ ٱڵـحﭜ.

سمـسٱږ ٱڵـحﭜ.

ﭤنھﯾ̃ﮂ ٱڵـڦـڵـﭜ.

مـڠـږۅږ ۅڦـڵـﭜﯾ̃ مـأسۅږ.

ڝـٱﭰﯾ̃ ٱڵـۅﮂ.

ڂـﯾ̃ٱڵـ مـڂـﭤٱڵـ.

أنٱمـڵـ ٱڵـشعـږٱء.

سﭰﯾ̃نﮤ ٱڵـحﭜ ﭜڵـٱ مـږسـے.

ڂـﯾ̃ۅط ٱڵـحﭜ.

مـﮂمـن حﭜڪ.

ڵـحظٱﭤ حژﯾ̃نﮤ.

سٱحږ چﭰۅنڪ.

ڝـٱحﭜ ڝـٱحﭜﯾ̃.

نۅږ مـن نٱږ.

ڂـٱطﭰ أنڞـٱږڪ.

ڠـﯾ̃ۅمـﯾ̃ ڠـطﭤ عـﯾ̃ۅنﯾ̃.

عـ ڪﯾ̃ﭰ ڪﯾ̃ﭰڪ.

شمـۅس ږٱحڵـﮤ، ۅھڎھ ڪٱنﭤ ٱسمـٱء ڵـڵـﭰﯾ̃س ﭜۅڪ حژﯾ̃نﮤ .

ﮬ̲̌ﮧﻣ̲ﺳ̲ﺂ̲ﺗ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲طږ.

حَﻧ̲يےﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺷ̲ﺂ̲ﻋږ.

ﻣ̲ﮬ̲̌ﮧږة ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺷ̲ﺂ̲ﻋږ.

حَۆږيےة ﺂ̲ﻟ̲ﻋيےﻧ̲.

ﻣ̲ﻟ̲ﺂ̲ڳ ﺂ̲ﻟ̲ږيےﺂ̲ض.

ﺩ̲ﻣ̲ۆﻋ ﺂ̲ﻟ̲قﻣ̲ږ.

حَﻟ̲ﺂ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺷ̲ﺂ̲ﻋږ.

حَﻧ̲يےﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲غږﺂ̲ﻣ̲.

ﻧ̲ۆږ ﺂ̲ﻟ̲ڝبـﺂ̲حَ.

ﺳ̲حَږ ﺂ̲ﻟ̲غږﺂ̲ﻣ̲.

ضۆء ﺂ̲ﻟ̲قﻣ̲ږ.

ﻣ̲ﺟ̅ﻧ̲ۆﻧ̲ بـﺳ̲ حَﻧ̲ۆﻧ̲.

طبـيےبـ ﺂ̲ﻟ̲إحَﺳ̲ﺂ̲ﺳ̲.

ﻣ̲ﺟ̅ږۆحَ ۆيےڳﺂ̲بـږ.

خﺂ̲طﻓ̲ أﻧ̲ظﺂ̲ږڳ.

ږۆﻣ̲يےۆ ﺂ̲ﻟ̲حَبـيےبـ.

ﻣ̲ﻟ̲ڳ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺷ̲ﺂ̲ﻋږ.

أﺳ̲يےږ ﺂ̲ﻟ̲ڝﻣ̲ﺗ̲.

ﺂ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧۆى ﺂ̲ﻟ̲خﻓ̲يے.

ڝقږ ﺂ̲ﻟ̲غږﺂ̲ﻣ̲.

ڝﺂ̲ﻓ̲يے ﺂ̲ﻟ̲ۆﺩ̲.

ﻧ̲ﻓ̲ﺳ̲يے أڳﻣ̲ﻟ̲ ﻋﻣ̲ږيے ﻣ̲ﻋﺂ̲ڳ.

ﻋﺂ̲ژﻓ̲ ﻋﻟ̲ى أۆﺗ̲ﺂ̲ږ ﺂ̲ﻟ̲حَبـ.

ږۆﻣ̲ﺂ̲ﻧ̲ﺳ̲يے بـﺳ̲ ﻣ̲ﻧ̲ﺳ̲يے.

أﻣ̲يےږ ﻓ̲يے ۆﺂ̲ﺩ̲يے ﺂ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧۆى.

يےﺂ̲ږيےﺗ̲ أڳۆﻧ̲ ﻣ̲ﻋﺂ̲ڳ.

بـحَږ بـﺩ̲ۆﻧ̲ ﺷ̲ﺂ̲طئ.

حَيےﺂ̲ﺗ̲يے ڳﻟ̲ﮬ̲̌ﮧﺂ̲ ﻟ̲يےڳيے.

ﺂ̲ﻟ̲أﻣ̲ﻟ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺟ̅ږۆحَ.

ڝﻣ̲ﺗ̲يے ﺷ̲ﻣ̲ۆخيے.

ضحَيےة ﺂ̲ﻟ̲أﺳ̲ﮬ̲̌ﮧﻣ̲.

ﻣ̲ﺟ̅ﻧ̲ۆﻧ̲ بـحَبـڳ.

ڝﻋبـ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﻧ̲ﺂ̲ﻟ̲.

ﺳ̲ﻟ̲طﺂ̲ﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧۆى.

ﻋﺂ̲ﺷ̲ق ﺳ̲حَږڳ.

ڝږيےﻋ ﺂ̲ﻟ̲غږﺂ̲ﻣ̲.

ﻋيےۆﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻟ̲يےﻟ̲.

ﻣ̲ﻟ̲ڳ ږۆحَيے.

حَڳﻣ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧۆى، ۆﮬ̲̌ﮧذﮬ̲̌ﮧ ﺂ̲ﺳ̲ﻣ̲ﺂ̲ء ﻟ̲ﻟ̲ﻓ̲يےﺳ̲ بـۆڳ ﻣ̲ژخږﻓ̲ة .

ڝﺩ̲يےقيے ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﻟ̲ڳ.

ڳحَﻟ̲يے ﺟ̅ﻣ̲يےﻟ̲.

حَﺂ̲ږﺳ̲ ﺂ̲ﻟ̲قبـۆږ.

ﺗ̲ﺂ̲ڳﺳ̲يے ﺂ̲ﻟ̲غږﺂ̲ﻣ̲.

ﻣ̲ﺳ̲ﺗ̲ﺷ̲ﺂ̲ږ إبـﻟ̲يےﺳ̲.

ﻣ̲ﻧ̲ﺳ̲ﻣ̲ ۆﻣ̲ﻋبـئ ﮬ̲̌ﮧۆﺂ̲ء.

ﻣ̲ﻋﺟ̅ۆﻧ̲ أﺳ̲ﻧ̲ﺂ̲ﻧ̲.

ۆڝﻟ̲ﺗ̲ خيےږ.

أﻧ̲ﺗ̲ ﺂ̲ﻟ̲أۆﻟ̲.

ۆﺟ̅ﮬ̲̌ﮧڳ قۆيے.

ذڳيے بـﺳ̲ غبـيے.

ﺩ̲ﻟ̲ﺩ̲ۆحَﮬ̲̌ﮧ يےحَبـّ ږۆحَﮬ̲̌ﮧ.

ﻟ̲حَﺳ̲ﮬ̲̌ﮧ ﻣ̲خ.

ڝـــږخﺂ̲ﺗ̲ ﺂ̲ﻟ̲ږّحَــيےﻟ̲.

ڳﺂ̲ﻧ̲ يےﺂ̲ﻣ̲ڳﺂ̲ﻧ̲ ﺗ̲ﻋبـﺂ̲ﻧ̲ ﻣ̲ﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﺩّ̲ۆﺂ̲ﻣ̲.

ژيےﺗ̲ ﻣ̲ﺷ̲ۆيے ﻓ̲يے بـطﺂ̲طﺳ̲ ﻣ̲قﻟ̲يےّة.

ﺷ̲ﺂ̲ږبـ بـيےبـﺳ̲يے ۆﻣ̲ﺩ̲ﻟ̲ﻋ ﻧ̲ﻓ̲ﺳ̲يے.

ﻣ̲ﺳ̲ﺗ̲ﺷ̲ﻓ̲ى ڳﻧ̲ﺗ̲ﺂ̲ڳيے ﻟ̲ﻟ̲خيےﺂ̲طة.

ﻋﺳ̲ﻟ̲ قﻟ̲يےﻟ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﺩّ̲ﺳ̲ﻣ̲.

ﺂ̲ﻟ̲ﺗ̲ﻓ̲ﺗ̲ يےﻣ̲يےﻧ̲ أﻧ̲ﺂ̲ يےﺳ̲ﺂ̲ږ.

حَڳﺂ̲يےة ﻋطږ.

ﻋيےﺷ̲ ۆﻓ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧﺂ̲ ۆږبـّڳ يےحَﻟ̲ﮬ̲̌ﮧﺂ̲.

ﺟ̅ۆﺂ̲ﻟ̲يے.

ﻣ̲ﺩ̲ﺂ̲ږيے ۆﺷ̲ ﻓ̲طۆږيے ﺂ̲ﻟ̲بـﺂ̲ږحَ.

ﻣ̲ﺗ̲قﮬ̲̌ﮧۆيے ﻟ̲بـﻧ̲.

ﺷ̲ﺂ̲ږبـ ڳۆﻟ̲ﺂ̲ ۆﻣ̲ﺗ̲ژۆّﺟ̅ حَۆﻟ̲ﺂ̲.

ﻣ̲غﺂ̲ﺳ̲ﻟ̲ ﺳ̲ﻟ̲طﺂ̲ﻧ̲ ﻟ̲ﻟ̲ﻣ̲أڳۆﻟ̲ﺂ̲ﺗ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﺷ̲ﮬ̲̌ﮧيےّة.

ﺷ̲ﺂ̲ۆږﻣ̲ﺂ̲ بـﺂ̲ﻟ̲قږﻋ.

ﺩ̲ﺂ̲يےخ ﻓ̲يے ﻋﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ بـﺂ̲يےخ.

طۆيےﻟ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻋﻣ̲ږ.

ږﺂ̲ﻓ̲ﻋ ﺂ̲ﻟ̲ږأﺳ̲.

ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ظﻟ̲ۆﻣ̲.

ﺳ̲ﺟ̅يےﻧ̲ ﺂ̲ﻟ̲قﻟ̲بـ.

حَبـيےبـ ﺂ̲ﻟ̲ږّۆحَ.

مقالات ذات صلة

تعليقات